Naar Een Vrijwillige Opschaling Van De Lokale Politie

Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie PDF
Author: Brice de Ruyver
Publisher: Maklu
Format: PDF, ePub, Mobi
Category :
Languages : nl
Pages : 252
View: 1441
Access

tag: Naar Een Vrijwillige Opschaling Van De Lokale Politie book download free, Naar Een Vrijwillige Opschaling Van De Lokale Politie book download in PDF, Naar Een Vrijwillige Opschaling Van De Lokale Politie epub books download free, book download online, Naar Een Vrijwillige Opschaling Van De Lokale Politie ebook download, download Naar Een Vrijwillige Opschaling Van De Lokale Politie ebook, Naar Een Vrijwillige Opschaling Van De Lokale Politie pdf download, Naar Een Vrijwillige Opschaling Van De Lokale Politie full book
Book Description: De mogelijkheid van vrijwillige fusies van politiezones staat hoger op de lokale beleidsagenda dan ooit. Verschillende korpsen zijn een zoektocht begonnen, wat aftastend en soms aarzelend, zich afvragend hoe je zo’n operatie kunt opzetten en wat er zoal bij komt kijken. Dit boek bevat twee rapporten die elk op hun eigen manier de weg wijzen bij zo’n zoektocht: enerzijds een doorgedreven oefening om de volledige provincie Limburg te voorzien van robuuste fusie-PZ’s, anderzijds een rapport dat weergeeft hoe een aantal korpsen in Vlaams-Brabant zijn tewerk gegaan bij het objectiveren en valideren van hun fusiepoging. Deze publicatie zal ongetwijfeld bijdragen tot het opschalen van de lokale zones tot robuustere entiteiten, die toch voldoende voeling houden met het lokaal bestuursniveau. Want, daarover lijkt intussen iedereen het eens, vrijwillige fusies mogen niet leiden tot al te grote geografische omschrijvingen die de lokale hartslag nog onvoldoende voelen kloppen in het hoofdkantoor van de zone. Gemeenschapsgerichte politie mag en moet fors zijn, maar mag zich niet te ver verwijderen van het gemeentelijk bestuursniveau.


De Schaalgrootte Van Lokale Politiezones

De schaalgrootte van lokale politiezones PDF
Author: Jelle Janssens
Publisher: Gompel&Svacina
Format: PDF, ePub
Category : Law
Languages : nl
Pages : 300
View: 5577
Access

tag: De Schaalgrootte Van Lokale Politiezones book download free, De Schaalgrootte Van Lokale Politiezones book download in PDF, De Schaalgrootte Van Lokale Politiezones epub books download free, book download online, De Schaalgrootte Van Lokale Politiezones ebook download, download De Schaalgrootte Van Lokale Politiezones ebook, De Schaalgrootte Van Lokale Politiezones pdf download, De Schaalgrootte Van Lokale Politiezones full book
Book Description: Maatschappelijke, technologische, institutionele en financiële veranderingen hebben de voorbije twee decennia een sterke impact gehad op het functioneren van de federale en lokale politie. De gelijkwaardige minimale dienstverlening, waarvoor de geïntegreerde politie borg moet staan, staat vandaag meer dan ooit onder druk. Centraal in dit boek staat het vraagstuk in welke mate de verantwoordelijken voor de lokale politiezones bereid zijn om de krachten te bundelen middels een schaalvergroting en zo een versnippering van middelen tegen te gaan. Dit boek presenteert de resultaten van een onderzoek inzake schaalvergroting van de lokale politiezones in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken. Het is de eerste studie waarbij een dergelijk onderzoek in alle Belgische provincies werd uitgevoerd. Het geeft de lezers inzicht in de evoluties in het huidige politielandschap, de bestaande samenwerkingsverbanden tussen de politiezones, het draagvlak om in schaalvergroting te treden, de randvoorwaarden hiervoor en in welke vorm en met wie schaalvergroting mogelijk wordt geacht.


Dienstverlening Door De Politie

Dienstverlening door de politie PDF
Author: Lodewijk Gunther Moor
Publisher: Gompel&Svacina
Format: PDF, ePub, Mobi
Category :
Languages : nl
Pages : 166
View: 6948
Access

tag: Dienstverlening Door De Politie book download free, Dienstverlening Door De Politie book download in PDF, Dienstverlening Door De Politie epub books download free, book download online, Dienstverlening Door De Politie ebook download, download Dienstverlening Door De Politie ebook, Dienstverlening Door De Politie pdf download, Dienstverlening Door De Politie full book
Book Description: Van oudsher is dienstverlening door de politie aan burgers een belangrijke taak van de politie. In dit Cahier staat de vraag centraal wat de actuele betekenis van dienstverlening door de politie is. Het gaat daarbij om dienstverlening in brede zin: in ontvangst nemen van meldingen, opnemen van aangiften, verschaffen van informatie, maar ook het verlenen van allerlei soorten hulp aan burgers. Omarmt de politie dienstverlening nog wel als een essentieel element van haar werkzaamheden? Klopt het dat bij de politie de neiging bestaat om de afstand tot burgers te vergroten? Wat zijn de gevolgen van het verminderen van face-toface contacten tussen burgers en politie voor de dienstverlening? Brengt dit een verschraling van de informatie die de politie tot haar beschikking heeft met zich mee? Of getuigt het via internet stroomlijnen van contactmomenten juist van inzicht in de huidige verhoudingen tussen overheid en burgers? Wat zijn effecten van de multichannelstrategie in Nederland waarbij de politie er op aanstuurt de contacten met burgers vooral via internet te laten lopen (als dat niet lukt via de telefoon, vervolgens via de balie en in het uiterste geval met een bezoek aan huis)? Is het verstandig dat de Belgische politie dit voorbeeld volgt? De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.


De Essentie Van Politiewerk

De essentie van politiewerk PDF
Author: Elke Devroe
Publisher: Gompel&Svacina
Format: PDF, Mobi
Category : Social Science
Languages : nl
Pages : 262
View: 1969
Access

tag: De Essentie Van Politiewerk book download free, De Essentie Van Politiewerk book download in PDF, De Essentie Van Politiewerk epub books download free, book download online, De Essentie Van Politiewerk ebook download, download De Essentie Van Politiewerk ebook, De Essentie Van Politiewerk pdf download, De Essentie Van Politiewerk full book
Book Description: De Cahiers Politiestudies namen een start in 2006. Intussen zijn er niet minder dan vijftig nummers van de persen gerold. Ter gelegenheid van dit feestnummer grijpt de editorial board terug naar de verschillende thema’s die aan bod kwamen tijdens die vele jaargangen en vraagt zich af wat de wezenlijke veranderingen zijn geweest sinds het verschijnen van de themanummers in het verleden. Daarbij wordt een beroep gedaan op de verschillende auteurs die de afgelopen themanummers hebben geschraagd, met nadrukkelijk de centrale vraag in het achterhoofd: “In welke mate hebben deze evoluties nu al dan niet een impact gehad op de essentie van het politiewerk?” James Q. Wilson (1968) sprak over handling the situation; Michael Banton (1964) maakte het onderscheid tussen law officers en peace officers; Egon Bittner (1970) sprak over politiewerk als het stoppen van something-that-ought-not-to-be-happening-and-about-which-someone-had-better-done-something-now. Wat zijn thans functies van de politie? Welke achtergronden zijn van belang? Wat zijn huidige praktijken? Wat zijn mogelijke rolmodellen? In dit Cahier zullen auteurs hun visie te kennen geven en hun licht laten schijnen op de essentie van politiewerk. De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.


Internationale Politie En Justitiesamenwerking

Internationale politie  en justitiesamenwerking PDF
Author: Willy Bruggeman
Publisher: Maklu
Format: PDF
Category :
Languages : nl
Pages : 248
View: 3156
Access

tag: Internationale Politie En Justitiesamenwerking book download free, Internationale Politie En Justitiesamenwerking book download in PDF, Internationale Politie En Justitiesamenwerking epub books download free, book download online, Internationale Politie En Justitiesamenwerking ebook download, download Internationale Politie En Justitiesamenwerking ebook, Internationale Politie En Justitiesamenwerking pdf download, Internationale Politie En Justitiesamenwerking full book
Book Description: Dit boek geeft een accuraat overzicht van de internationale samenwerking door politie, justitie, douane en andere rechtshandhavingsinstanties. Alvorens in te gaan op specif ieke verdragen, geeft het aan hoe in Nederland en in België de samenwerking op nationaal niveau ingericht is. Na een algemene benadering van internationale samenwerking, volgt een overzicht van de basisverdragen (Benelux, Schengen, Prüm, Zweeds kaderbesluit). Ook de meerwaarde van internationale organisaties komt uitvoerig aan bod. De lezer krijgt tot slot een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste Europese verdragen en andere samenwerkingsteksten. Dit overzicht wordt via een thematisch trefwoordenregister extra toegankelijk gemaakt. Dit boek richt zich op de praktijk en is bestemd voor al wie met internationale samenwerking te maken krijgt, in eigen stad of gemeente, of met buitenlandse partners.


Verantwoording En Politie

Verantwoording en politie PDF
Author: J.B. Terpstra
Publisher: Maklu
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Police
Languages : nl
Pages : 206
View: 6187
Access

tag: Verantwoording En Politie book download free, Verantwoording En Politie book download in PDF, Verantwoording En Politie epub books download free, book download online, Verantwoording En Politie ebook download, download Verantwoording En Politie ebook, Verantwoording En Politie pdf download, Verantwoording En Politie full book
Book Description: Wellicht is verantwoording één van de kernproblemen van de politieorganisatie, en een absolute noodzaak voor een democratische politie. Er is de afgelopen twee decennia veel in geïnvesteerd, helaas in nogal wat gevallen met ongewenste (neven)effecten. In dit Cahier wordt breed gekeken naar dit onderwerp, van performancemanagement tot klachtenprocedure, van burgerspanels of police boards tot de rol van de massamedia of de sociale media. Al deze elementen spelen ongetwijfeld een belangrijke rol in de verantwoording van de politie. Er wordt bovendien over de Europese grenzen gekeken. Ook het vraagstuk van de interne en externe controle is nauw verbonden met dit thema. Hoe onafhankelijk zijn deze vormen van controle? Wat zijn de verschillen tussen België en Nederland? Hoe is de controle op de politie in andere landen geregeld? Hoe verhouden intern en extern toezicht zich ten opzichte van elkaar? Kan het interne toezicht het externe toezicht op de hoogte stellen? Al deze vraagstukken vinden een antwoord in Cahier 37.


De Toekomstpolitie

De toekomstpolitie PDF
Author: P. Ponsaers
Publisher: Maklu
Format: PDF, Kindle
Category :
Languages : nl
Pages : 402
View: 5277
Access

tag: De Toekomstpolitie book download free, De Toekomstpolitie book download in PDF, De Toekomstpolitie epub books download free, book download online, De Toekomstpolitie ebook download, download De Toekomstpolitie ebook, De Toekomstpolitie pdf download, De Toekomstpolitie full book
Book Description: Bij de regeringswissel in 2014 legde de ministeriële stuurgroep haar rapport neer over de toekomst van de politie in 2025. In het verlengde hiervan namen diverse universitaire equipes en studiecentra het initiatief om het rapport onder de aandacht te brengen en kritisch door te lichten. Dit boek bevat het rapport van de stuurgroep, maar tevens een selectie van de meest indringende bijdragen aan het navolgend debat. Er wordt ingegaan op een aantal maatschappelijke tendensen die onvermijdelijk het politiewerk in de toekomst zullen beïnvloeden, de toekomst van de politieorganisatie als zodanig en uiteraard de relatie tussen de politie en nieuwe technologieën. Het laatste deel behandelt de visietekst van de stuurgroep: ‘Een politie in verbinding. Een visie voor de politie in 2025’. Via deze publicatie willen de editoren maatschappelijke actoren van alle gezindten uitnodigen tot een verder debat over de toekomst van de politie in België. Zij zijn de mening toegedaan dat het noodzakelijk is om op regelmatige basis een dergelijke toekomstvisie te formuleren. De politie is immers een belangrijk instituut in de samenleving en een toekomstvisie maakt het mogelijk op nieuwe trends te anticiperen. Daarnaast hopen ze dat vooral de beleidsverantwoordelijken zich over de visie zullen uitspreken, dan wel ze aanwenden om tot concrete besluitvorming te komen.


Polbru 20 Ans Jaar

PolBru 20 ans jaar PDF
Author: Pieter Leloup
Publisher: Gompel&Svacina
Format: PDF, ePub
Category : Political Science
Languages : nl
Pages : 350
View: 2040
Access

tag: Polbru 20 Ans Jaar book download free, Polbru 20 Ans Jaar book download in PDF, Polbru 20 Ans Jaar epub books download free, book download online, Polbru 20 Ans Jaar ebook download, download Polbru 20 Ans Jaar ebook, Polbru 20 Ans Jaar pdf download, Polbru 20 Ans Jaar full book
Book Description: Vingt ans après la fusion des polices communales de Bruxelles et d’Ixelles en 2002, la zone de police PolBru fait le bilan d’une évolution passionnante. Après la réforme de la police, les anciens gendarmes se sont soudainement vus intégrés au niveau local. Les nombreux événements nationaux et internationaux dans la capitale ont dû alors être encadrés au niveau local, qui devait également continuer d’assurer les fonctionnalités de base au profit du citoyen. Ce livre revient non seulement sur les vingt ans de la zone de police PolBru, mais aborde également des thèmes sociaux plus larges, comme celui de la diversité qui caractérise la zone. Un ouvrage de référence pour ceux et celles qui se sentent liés au corps de police. Twintig jaar na de fusie van de gemeentepolitiediensten van Brussel en Elsene in 2002 kijkt de politiezone PolBru terug op een boeiende evolutie. Zo moesten voormalige rijkswachters na de politiehervorming plotseling lokaal worden geïntegreerd. De vele nationale en internationale evenementen in de hoofdstad werden voortaan op een lokaal niveau ondersteund, zonder te kort te doen aan de basisdienstverlening aan de burgers. Dit boek blikt terug op twintig jaar politiezone PolBru en behandelt daarbij eveneens enkele bredere maatschappelijke thema’s, zoals de diversiteit die de zone in alle opzichten kenmerkt. Een naslagwerk voor eenieder die zich verbonden voelt met het korps.


Bijzondere Inspectiediensten

Bijzondere inspectiediensten PDF
Author: Marc Bockstaele
Publisher: Maklu
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Law enforcement
Languages : nl
Pages : 252
View: 3423
Access

tag: Bijzondere Inspectiediensten book download free, Bijzondere Inspectiediensten book download in PDF, Bijzondere Inspectiediensten epub books download free, book download online, Bijzondere Inspectiediensten ebook download, download Bijzondere Inspectiediensten ebook, Bijzondere Inspectiediensten pdf download, Bijzondere Inspectiediensten full book
Book Description: Politiediensten en bijzondere inspectiediensten werken steeds meer samen. Ze kennen elkaar echter onvoldoende, vooral wat betreft hun materies en bevoegdheden, zodat men te weinig een beroep doet op elkaars expertise. Ook rechtspractici hebben dikwijls slechts een beperkt overzicht van bestaande bijzondere inspectiediensten en zijn weinig vertrouwd met hun bevoegdheden. Bijzondere inspectiediensten maken van hun vaststellingen over wetsinbreuken processen-verbaal. In principe is het openbaar ministerie daarvan de bestemmeling, maar ze hebben ook de bevoegdheid tot administratieve afhandeling. Dit boek geeft een algemeen en actueel overzicht van de bijzondere inspectiediensten, hun instrumenten, samenwerkingsverbanden en oplossingen voor enkele juridische discussiepunten. Het boek is een must voor al wie met wetshandhaving bezig is.


Radicalisering En Terrorisme Van Theorie Naar Praktijk

Radicalisering en terrorisme  Van theorie naar praktijk PDF
Author: Wim Hardyns
Publisher: Maklu
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Radicalism
Languages : nl
Pages : 260
View: 6469
Access

tag: Radicalisering En Terrorisme Van Theorie Naar Praktijk book download free, Radicalisering En Terrorisme Van Theorie Naar Praktijk book download in PDF, Radicalisering En Terrorisme Van Theorie Naar Praktijk epub books download free, book download online, Radicalisering En Terrorisme Van Theorie Naar Praktijk ebook download, download Radicalisering En Terrorisme Van Theorie Naar Praktijk ebook, Radicalisering En Terrorisme Van Theorie Naar Praktijk pdf download, Radicalisering En Terrorisme Van Theorie Naar Praktijk full book
Book Description: Dit praktijkboek ontleedt het fenomeen radicalisering en terrorisme als uitloper daarvan. Het geeft tevens een overzicht van het juridisch instrumentarium dat vandaag voorhanden is om deze fenomenen aan te pakken. Een aantal aspecten worden behandeld die cruciaal zijn om deze fenomenen vanuit beleid en praktijk in te dijken, zoals de identiteitsvaststelling, de schoolcontext, exit-projecten en het streven naar een integrale aanpak van het fenomeen. Het overgrote deel van bestaande publicaties is vandaag eerder anekdotisch en beschrijvend van aard, wat op zich verrijkend is, maar minder relevant voor de praktijk als het neerkomt op te trekken lessen inzake de aanpak van radicalisering. De eigenlijke dossierhouders en experts zijn immers vaak bijzonder terughoudend en de terechte geheimhoudingsreflex wordt nog versterkt door de kwetsbare actuele toestand. Met dit boek zijn de samenstellers er niettemin in geslaagd deskundigen uit België en Nederland samen te brengen, die bereid waren hun kennis te delen. Praktijkmensen zullen hier in tal van situaties hun voordeel mee doen. Met bijdragen van Hans Bonte, Willy Bruggeman, Teun van Dongen, Bob de Graaff, Wim Hardyns, Libbe Henstra, Lieven Pauwels, Paul Ponsaers, Tamara Speerstra & Daan Wienke.


Zicht Op First Responders

Zicht op first responders PDF
Author: Elke Devroe
Publisher: Maklu
Format: PDF, ePub, Mobi
Category :
Languages : nl
Pages : 340
View: 2822
Access

tag: Zicht Op First Responders book download free, Zicht Op First Responders book download in PDF, Zicht Op First Responders epub books download free, book download online, Zicht Op First Responders ebook download, download Zicht Op First Responders ebook, Zicht Op First Responders pdf download, Zicht Op First Responders full book
Book Description: In Nederland en in België is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toegenomen. Het wettelijk en reglementair kader voor nood- en interventieplannen en beheer van noodsituaties werd dan ook geactualiseerd. Overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau werden verplicht om nood- en interventieplannen op te stellen en deze op elkaar af te stemmen. Bovendien werd hierbij meer dan voorheen het belang onderstreept van de multidisciplinaire samenwerking van ‘First Responders’. Alles wordt best samen voorbereid, samen beslist en samen uitgevoerd, en ten slotte ook samen geëvalueerd. Tot op heden werd er in de literatuur aandacht besteed aan het opstellen van de interventieplannen en de organisatie van de hierbij voorziene oefeningen. Het daadwerkelijk beheer van grootschalige evenementen en noodsituaties bleef echter nog onderbelicht. Deze reader gaat juist daarop in, en kan daarom als naslagwerk worden beschouwd voor beide landen. Zowel practici als academici leveren een bijdrage. De inhoudsopgave volgt de beleidscyclus, en meer in detail de verschillende fasen van de ketenbenadering.


Salduz Plus

Salduz Plus  PDF
Author: M. Bockstaele
Publisher: Maklu
Format: PDF, ePub, Docs
Category :
Languages : nl
Pages : 310
View: 7697
Access

tag: Salduz Plus book download free, Salduz Plus book download in PDF, Salduz Plus epub books download free, book download online, Salduz Plus ebook download, download Salduz Plus ebook, Salduz Plus pdf download, Salduz Plus full book
Book Description: Tegen uiterlijk 27 november 2016 moeten de lidstaten de Europese richtlijn 2013/48/EU, betreffende de rechtsbijstand aan verdachten, implementeren in hun nationale wetgevingen. Het is nu reeds duidelijk dat de omzetting van deze richtlijn heel wat zal vergen van de strafketen, en vooral van de politiediensten. Voorliggend volume brengt de lezingen samen van een studiedag die het Centre for Policing and Security (CPS) aan dit thema wijdde op 4 maart 2015 te Beveren-Waas. Ze kunnen inspireren of een aanzet zijn voor discussie over het noodzakelijk wetgevend initiatief. Intussen kunnen de politiemensen, magistraten en advocaten rijkelijk putten uit de beschikbare samengebrachte kennis. Nadien zal het boek een blijvend tijdsdocument zijn dat getuigt van de overwegingen die aan de wet vooraf gingen.


Technology Led Policing

Technology led Policing PDF
Author: Evelien De Pauw
Publisher: Maklu
Format: PDF, Kindle
Category : Computers
Languages : en
Pages : 304
View: 6865
Access

tag: Technology Led Policing book download free, Technology Led Policing book download in PDF, Technology Led Policing epub books download free, book download online, Technology Led Policing ebook download, download Technology Led Policing ebook, Technology Led Policing pdf download, Technology Led Policing full book
Book Description: Technology has always played an important role in the performance of police tasks. In recent years, that role has not only expanded, but has also been renewed. On one hand, technology plays a role in supporting policing (closed-circuit television, scanning equipment, technical methods of detection, etc.). On the other hand, new technology offers opportunities to commit crime, particularly in the sphere of information technology which requires constant adjustments of the police in their investigation methods. The use of technology raises many interesting questions. There are important privacy issues. There are also consequences of investing in technology. Additionally, are police investigations keeping sufficiently up-to-date with technological developments, including advances in computer technology as well as strong developments in the sphere of natural science? This book - originally a volume of the Journal of Police Studies - examines the concerns and necessity for technology in poli


Restorative Policing

Restorative Policing PDF
Author: Lodewijk Gunther Moor
Publisher: Maklu
Format: PDF
Category : Political Science
Languages : en
Pages : 258
View: 2550
Access

tag: Restorative Policing book download free, Restorative Policing book download in PDF, Restorative Policing epub books download free, book download online, Restorative Policing ebook download, download Restorative Policing ebook, Restorative Policing pdf download, Restorative Policing full book
Book Description: The focus of restorative policing is within a community-oriented policing approach, where the police have important tasks in rendering services to the population. Traditional forms of penal treatment no longer satisfy entirely, especially in relation to nuisances, incivilities, and petty crime. Is the community police officer the simple 'registrator' of events between victim and offender? Can s/he take the role of mediator, or can s/he refer to external instances in the domain of mediation or to civil judges? Do the police have their own restorative regulations and institutionalized practices, and are they involved in mediation in penal matters? In what ways do police officers contribute to informal restorative practices and conflict resolution in neighborhoods? This book is about restorative policing practices, and the place and role police forces can take in this kind of approach.


Lab Amsterdam

Lab Amsterdam PDF
Author: Hugo Jetten
Publisher:
Format: PDF, Mobi
Category : Amsterdam (Netherlands)
Languages : en
Pages : 0
View: 5826
Access

tag: Lab Amsterdam book download free, Lab Amsterdam book download in PDF, Lab Amsterdam epub books download free, book download online, Lab Amsterdam ebook download, download Lab Amsterdam ebook, Lab Amsterdam pdf download, Lab Amsterdam full book
Book Description: "Amsterdam as a lab. That is what Amsterdam University of Applied Sciences' three fieldlabs and its many partners have in mind. Functional illiteracy, debts, learning deficiencies or problems caused by extreme precipitation: the city contains plenty of tough issues, demanding novel approaches in which co-creation and participation by residents, social organizations and knowledge institutions are basic principles. In the fieldlabs, people try to change current practices by working with, instead of for or on behalf of those whom it concerns. But how to achieve effective learning environments between parties? How to encourage stakeholder participation in complex issues? And how to build new relations and roles?" -- Back cover.


Police Policing Policy And The City In Europe

Police  Policing  Policy and the City in Europe PDF
Author: Marc Cools
Publisher:
Format: PDF
Category : Law enforcement
Languages : en
Pages : 0
View: 2937
Access

tag: Police Policing Policy And The City In Europe book download free, Police Policing Policy And The City In Europe book download in PDF, Police Policing Policy And The City In Europe epub books download free, book download online, Police Policing Policy And The City In Europe ebook download, download Police Policing Policy And The City In Europe ebook, Police Policing Policy And The City In Europe pdf download, Police Policing Policy And The City In Europe full book
Book Description: The 'city' as an object of criminological research mainly focuses on certain districts or neighborhoods. Although 'ecological criminology' is a well-known research field, empirical research concerning the mutual effects of policing strategies and the urban society is scarce. Since a city is a place where people encounter a variety of social processes, the need for more empirical research is apparent. In this book, scholars - from different EU Member States, Norway, and South Africa - focus on the social changes, the problems police are confronted with, and the involvement of other public and private police actors. The book takes a close look at several countries to find out to what extent and how security issues are dealt with. It focuses particularly on the discourse and the practice of police and other security actors involved in 'policing in the city' and on the geographical characteristics of policing security.


Beyond Fragmentation And Interconnectivity

Beyond Fragmentation and Interconnectivity PDF
Author: H.J.M. Fenger
Publisher: IOS Press
Format: PDF, Mobi
Category : Political Science
Languages : en
Pages : 200
View: 545
Access

tag: Beyond Fragmentation And Interconnectivity book download free, Beyond Fragmentation And Interconnectivity book download in PDF, Beyond Fragmentation And Interconnectivity epub books download free, book download online, Beyond Fragmentation And Interconnectivity ebook download, download Beyond Fragmentation And Interconnectivity ebook, Beyond Fragmentation And Interconnectivity pdf download, Beyond Fragmentation And Interconnectivity full book
Book Description: The public sector may be considered as a highly fragmented and at the same time enormously interconnected system. Resources are dispersed among a huge variety of actors and entities and these affect each other in many unexpected ways. This book analyses the apparently paradoxical occurrence of simultaneous fragmentation and interconnectivity within the public domain and reflects on its consequences for public governance and management. It discusses and assesses strategies to create connective capacities from different policy domains and countries and offers new insights in the complexity of public governance. About the Editors: Menno Fenger is associate professor in public administration at Erasmus University Rotterdam. He has published widely on issues of public governance and implementation, specifically in the area of social policies. Victor Bekkers is professor of public administration at Erasmus University Rotterdam and academic director of the Center for Public Innovation. He specializes in the impact of information and communication technology, including social media, on public governance. He is the author of numerous books and articles on this topic.


Politie En Gezondheidszorg Cps 2016 3 Nr 40

Politie en gezondheidszorg  CPS 2016   3  nr  40  PDF
Author: L. Gunther Moor
Publisher: Maklu
Format: PDF, ePub, Mobi
Category :
Languages : nl
Pages : 252
View: 6291
Access

tag: Politie En Gezondheidszorg Cps 2016 3 Nr 40 book download free, Politie En Gezondheidszorg Cps 2016 3 Nr 40 book download in PDF, Politie En Gezondheidszorg Cps 2016 3 Nr 40 epub books download free, book download online, Politie En Gezondheidszorg Cps 2016 3 Nr 40 ebook download, download Politie En Gezondheidszorg Cps 2016 3 Nr 40 ebook, Politie En Gezondheidszorg Cps 2016 3 Nr 40 pdf download, Politie En Gezondheidszorg Cps 2016 3 Nr 40 full book
Book Description: In de uitvoering komen politie en gezondheidszorg elkaar vanuit hun eigen functie regelmatig tegen. De contacten kunnen betrekking hebben op (drugs-)overlast of gerelateerde problemen, zedenzaken, psychiatrische stoornissen bij (veel-)plegers, geweld, calamiteiten en crisissituaties. Het gemeenschappelijke element bij al deze zaken is dat zij direct de leefbaarheid en veiligheid van buurtbewoners raken. Politie en gezondheidszorg hebben niettemin een andere functie en finaliteit, wat tot grensproblemen kan leiden. En toch is het ondertussen overduidelijk dat de aanpak van veel urgente maatschappelijke problemen om een gecombineerde aanpak vraagt van beide sectoren. Ondanks deze groeiende nood aan een betere afstemming en gemeenschappelijke aanpak bestaat er relatief weinig literatuur over de raakvlakken en vormen van samenwerking tussen politie en gezondheidszorg. Dit Cahier voorziet in deze leemte. De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.


Cities And Climate Change

Cities and Climate Change PDF
Author: Daniel Hoornweg
Publisher: World Bank Publications
Format: PDF
Category : Political Science
Languages : en
Pages : 329
View: 4649
Access

tag: Cities And Climate Change book download free, Cities And Climate Change book download in PDF, Cities And Climate Change epub books download free, book download online, Cities And Climate Change ebook download, download Cities And Climate Change ebook, Cities And Climate Change pdf download, Cities And Climate Change full book
Book Description: This book provides the latest knowledge and practice in responding to the challenge of climate change in cities. Case studies focus on topics such as New Orleans in the context of a fragile environment, a framework to include poverty in the cities and climate change discussion, and measuring the impact of GHG emissions.


Metropolitan Governance

Metropolitan Governance PDF
Author: Richard C. Feiock
Publisher: Georgetown University Press
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Political Science
Languages : en
Pages : 276
View: 3910
Access

tag: Metropolitan Governance book download free, Metropolitan Governance book download in PDF, Metropolitan Governance epub books download free, book download online, Metropolitan Governance ebook download, download Metropolitan Governance ebook, Metropolitan Governance pdf download, Metropolitan Governance full book
Book Description: Metropolitan Governance is the first book to bring together competing perspectives on the question and consequences of centralized vs. decentralized regional government. Presenting original contributions by some of the most notable names in the field of urban politics, this volume examines the organization of governments in metropolitan areas, and how that has an effect on both politics and policy. Existing work on metropolitan governments debates the consequences of interjurisdictional competition, but neglects the role of cooperation in a decentralized system. Feiock and his contributors provide evidence that local governments successfully cooperate through a web of voluntary agreements and associations, and through collective choices of citizens. This kind of "institutional collective action" is the glue that holds institutionally fragmented communities together. The theory of institutional collective action developed here illustrates the dynamics of decentralized governance and identifies the various ways governments cooperate and compete. Metropolitan Governance provides insight into the central role that municipal governments play in the governance of metropolitan areas. It explores the theory of institutional collective action through empirical studies of land use decisions, economic development, regional partnerships, school choice, morality issues, and boundary change—among other issues. A one-of-a-kind, comprehensive analytical inquiry invaluable for students of political science, urban and regional planning, and public administration—as well as for scholars of urban affairs and urban politics and policymakers—Metropolitan Governance blazes new territory in the urban landscape.